Verkiezing van een nieuwe algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit Plus

Kiezer deponeert brief in verkiezingsbus

Oproep tot kandidaatstelling

Waarover gaat het?

Zoals voorzien in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen moeten de algemene vergadering en de raad van bestuur van de Liberale Mutualiteit Plus vernieuwd worden.

De leden en de personen ten laste die aan de voorwaarden voldoen, zullen in de loop van het eerste semester van 2022 kunnen deelnemen aan de mutualistische verkiezingen die door Liberale Mutualiteit Plus worden georganiseerd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij zich kandidaat stellen voor de algemene vergadering van het ziekenfonds.

De vertegenwoordigers van deze algemene vergadering kiezen de bestuurders in de raad van bestuur van het ziekenfonds. Onder bepaalde voorwaarden zullen zij zich bovendien kandidaat kunnen stellen om lid van de raad van bestuur te worden.

Het mandaat van lid van de algemene vergadering is onbezoldigd.
 

Kiezer deponeert brief in verkiezingsbus

Wie is stemgerechtigd?

De leden en hun personen ten laste die deel wensen te nemen aan de verkiezingen voor de algemene vergadering van LM Plus moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • lid zijn van het ziekenfonds of de hoedanigheid van persoon ten laste van een lid ervan hebben;
 • meerderjarig of ontvoogd zijn;
 • in regel zijn met de mutualiteitsbijdrage;
 • indien het een persoon ten laste betreft, moet het lid van wie deze persoon ten laste is, in regel zijn met de mutualiteitsbijdrage;
 • gedomicilieerd zijn in België.

 

Hoe moet je je kandidaat stellen als lid van de algemene vergadering?

 

Dit bericht geldt als oproep tot de kandidaten.

 

Je stuurt een aangetekende brief naar de voorzitter van het ziekenfonds.

De kandidaatstellingen zijn mogelijk vanaf het verschijnen van dit ledenblad tot uiterlijk 30 november 2021 (poststempel geldt als bewijs verzending).

 

Je kandidatuur moet aangetekend verstuurd worden naar :

Liberale Mutualiteit Plus

T.a.v. de voorzitter, Carl Vereecke

Kalkoven 22

1730 Asse

 

Je aangetekende brief moet de volgende gegevens bevatten :

 • volledige naam
 • geboortedatum
 • rijksregisternummer
 • datum van aansluiting bij het ziekenfonds
 • voor personen ten laste die zelf kandidaat zijn : de naam van het effectief lid bij wie ze ten laste staan
 • adres van domicilie
 • kiesomschrijving waarin je kandidaat bent (wordt bepaald door de plaats van domicilie – zie hierna)

Bij je kandidaturenbrief moeten volgende stukken bijgevoegd worden :

 • Motivatiebrief waarin je motiveert waarom je kandidaat wenst te zijn voor de algemene vergadering van het ziekenfonds.
 • Een uittreksel uit het strafregister dat geen criminele of correctionele veroordeling bevat.

 

Wat zijn de voorwaarden om verkiesbaar te kunnen zijn (artikel 16, statuten)?

Wie zich kandidaat stelt voor de algemene vergadering van LM Plus, moet aan de volgende verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen :

1. Stemgerechtigd zijn. Dit wil zeggen :

 • lid zijn van het ziekenfonds of de hoedanigheid van persoon ten laste van een lid ervan hebben;
 • meerderjarig of ontvoogd zijn;
 • in regel zijn met de mutualiteitsbijdrage;
 • indien het een persoon ten laste betreft, moet het lid van wie deze persoon ten laste is, in regel zijn met de mutualiteitsbijdrage;
 • gedomicilieerd zijn in België.

2. Een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat geen criminele of correctionele veroordeling bevat.

3. Sedert ten minste 2 jaar aangesloten zijn bij LM Plus op het moment van de oproep tot kandidaatstelling.

4. Geen personeelslid van LM Plus zijn.

5. Geen persoon ten laste zijn van een personeelslid van LM Plus.

6. Nooit ontslagen zijn als personeelslid van LM Plus of van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten omwille van een ernstige tekortkoming.

7. Nooit uitgesloten geweest zijn als lid van de algemene vergadering van LM Plus.

8. Nooit afgezet geweest zijn als bestuurder in een voorgaande legislatuur wegens een aan het ziekenfonds berokkend nadeel.

9. Men kan slechts kandidaat zijn in de kiesomschrijving waar men gedomicilieerd is.

 

Beoordeling van de kandidaturen

 

Indien je niet beantwoordt aan de hiervoor vermelde verkiesbaarheidsvoorwaarden, zal de voorzitter van het ziekenfonds de kandidaat per aangetekend schrijven zijn gemotiveerde beslissing om de kandidaatstelling te weigeren, mededelen uiterlijk op 31 december 2021.

 

De kandidaat die de gemotiveerde weigering betwist, beschikt over een termijn van 10 werkdagen volgend op de datum waarop de betwiste beslissing is ingetreden, om via aangetekend schrijven een klacht neer te leggen bij de Controledienst voor de ziekenfondsen, t.a.v. de voorzitter, Sterrenkundelaan, 1, 1210 Brussel.

 

De kiesomschrijving waarbinnen men zich kandidaat kan stellen

 

Met het oog op de verkiezingen van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering wordt het ziekenfonds opgedeeld in 4 kiesomschrijvingen, zijnde :

1. kiesomschrijving Antwerpen

2. kiesomschrijving West-Vlaanderen

3. kiesomschrijving Limburg

4. kiesomschrijving Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen

 

De leden en de personen ten laste behoren tot de kiesomschrijving waar ze gedomicilieerd zijn.

 

De leden en de personen ten laste die gedomicilieerd zijn buiten de 4 vermelde kiesomschrijvingen, worden toegevoegd aan de kiesomschrijving Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen.

 

Binnen elke kiesomschrijving verkiezen de leden en hun personen ten laste die stemgerechtigd zijn, het aantal vertegenwoordigers dat tot de kiesomschrijving behoort.

 

Aantal vertegenwoordigers per kiesomschrijving

 

De algemene vergadering is samengesteld uit 75 vertegenwoordigers voor de eerste schijf van 75.000 leden, zoals bedoeld in artikel 3, §3 van het Koninklijk Besluit van 7 maart 1991, en één vertegenwoordiger per volle schijf van 10.000 leden boven het ledental van 75.000.

 

Het aantal effectief toe te kennen mandaten per kiesomschrijving wordt vastgesteld door het aantal vertegenwoordigers van het ziekenfonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten (zie hierboven), te verdelen over de kiesomschrijvingen in evenredigheid met het ledental per kiesomschrijving. De aldus bekomen decimalen, tot 2 cijfers na de komma, worden afgerond naar een geheel. Indien het eerstvolgend decimaal een 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond. Indien het eerstvolgend decimaal een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond.

 

Enkel in de kiesomschrijvingen waar het aantal kandidaten groter is dan het aantal effectieve mandaten voor deze kiesomschrijvingen, zal er tot een stemming moeten overgegaan worden.

 

Tot zover onze nuttige informatie betreffende de eerste fase van de mutualistische verkiezingen. In de eerstvolgende nummers van het ledenblad in 2022 zal er dieper ingegaan worden op de tweede fase, met name de mededeling van de definitieve kandidatenlijsten en de praktische gegevens in verband met de eigenlijke stemverrichtingen.