algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Geldigheid

De website van LM geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteit. Het is echter niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Ook voor de items over de ziekteverzekering kunnen niet alle bepalingen worden vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij je plaatselijke kantoor van de Liberale Mutualiteit.

Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteit worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe diensten en voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld.

Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.

Verjaringstermijn

Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.

Enkel voor leden van de Liberale Mutualiteit

De diensten en voordelen richten zich tot de leden van de Lilberale Mutualiteit, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij de Liberale Mutualiteit zijn aangesloten. Een voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering.

Gezondheidsinformatie

Alle gezondheidsinformatie is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van je huisarts of specialist. Voor vragen over je gezondheid dien je je steeds te richten tot je huisarts.

Hyperlinks

Op de site staan hyperlinks naar andere websites. De Liberale Mutualiteit is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Cookies

Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Zo moet je deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. De cookies worden enkel op je computer bewaard en niet op onze webserver. Raadpleeg onze cookie policy voor meer informatie.

Auteursrechten

Je kunt informatie vanop onze website gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits de bron wordt vermeld mag deze informatie ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Liberale Mutualiteit.

Geschillen

De website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Privacy

De Liberale Mutualiteit respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonlijke gegevens die je via deze website meedeelt, worden verwerkt door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Livornostraat 25, 1050 Brussel, en/of door het ziekenfonds dat je hebt geselecteerd.

Bij een aanvraag tot aansluiting, worden je gegevens uitsluitend gebruikt om contact met je op te nemen voor het vervullen van de aansluitingsformaliteiten.

Je hebt inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door de Liberale Mutualiteit wordt verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen. Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden.

De Liberale Mutualiteit verbindt zich ertoe om de privacy te waarborgen en te beschermen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om voornamelijk persoonsgegevens beter en strikter te beschermen.​ Een uitgebreide versie van de privacyverklaring kan je hier nalezen:

​​​​​​. 

 

 

e-Loket

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het e-Loket van de Landsbond van Liberale Mutualiteit

Artikel 1 – Definities

In de hierna uiteengezette bepalingen, dienen de volgende woorden als volgt begrepen te worden:

 • LLM: Landsbond van Liberale Mutualiteiten waarvan de zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Livornostraat 25.
 • e-Loket: het e-Loket is een geautomatiseerde dienst die het lid (die toegang heeft tot internet) de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en raadplegingen uit te voeren.
 • Gebruiker: het lid van een ziekenfonds van de LLM, in het bezit van een gebruikersnaam en een (activatie)wachtwoord.
 • Activatiewachtwoord: eerste wachtwoord dat de gebruiker bij activering toegang zal verlenen tot e-Loket.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Dit reglement van het e-Loket regelt de rechten en plichten voortvloeiend uit het gebruik van het e-Loket, zowel in hoofde van de gebruiker als in hoofde van de LLM.

Door het aanvinken van de checkbox voor "Ik verklaar mij akkoord met de Algemene Voorwaarden" tijdens de inschrijvingsprocedure, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dit reglement te aanvaarden.

Artikel 3 – Voorwerp

Het e-Loket is een geautomatiseerde dienst die het lid (dat toegang heeft tot internet) de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en/of raadplegingen uit te voeren.

In het kader van het e-Loket zullen de personen met ouderlijk gezag (titularis met personen ten laste) toegang kunnen krijgen tot het mutualistisch dossier van de kinderen jonger dan 16 jaar.

Kinderen ouder dan 16 jaar dienen hiervoor volmacht te geven. Kinderen ouder dan 16 kunnen een eigen wachtwoord aanvragen en krijgen hiermee zelf toegang tot hun dossier. Wanneer je een wachtwoord aanvraagt krijgen de personen ten laste ouder dan 16 jaar automatisch een eigen wachtwoord toegestuurd. Zij beschikken, om privacyredenen, over de mogelijkheid om binnen de maand uw toegang tot hun gegevens te laten blokkeren. Doen zij dit niet dan krijg je na één maand ook toegang tot hun gegevens.

De LLM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het e-Loket.

Artikel 4 – Procedure van inschrijving bij het e-Loket

De inschrijving gebeurt via de site www.lm-ml.be.

 Een gebruikersnaam en activatiewachtwoord worden per brief aan het lid opgestuurd.

Na ontvangst van de door het lid ondertekende verklaring van toetreding, zal de toegang tot het e-Loket geactiveerd worden binnen de twee werkdagen.

Artikel 5 - Toegang

De gebruiker zal toegang krijgen tot het e-Loket zodra hij correct zijn gebruikersnaam (log-in) en activatiewachtwoord heeft ingevoerd. Na de invoering van het activatiewachtwoord, wijzigt de gebruiker dit in een persoonlijk wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden gebruikt voor de toegang tot de dienst, de identificatie en de authentificatie van de gebruiker en voor de validatie van de uitgevoerde transacties. 

De LLM behoudt zich het recht voor om de identificatie- en authentificatiewijzen waarover de gebruiker kan beschikken aan te passen aan de behoeften, opgelegd door de evolutie van de technologie en de veiligheidssystemen en ze in overeenstemming te brengen met de toekomstige wetgeving ter zake. Geen enkele wijziging zal aanleiding geven tot enige vergoeding ten laste van de LLM.

Voor elke vraag of probleem in verband met het e-Loket, vragen wij contact op te nemen met je ziekenfonds, d.w.z. daar waar je dossier wordt beheerd.

LM Plus
Kalkoven 22 – 1730 Asse
0800 17 417
info@lmplus.be
DPO : gdpr@lmplus.be

LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109 – 9000 Gent
09 223 19 76
info.ov@lm.be
DPO: privacy.ov@lm.be

LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52 – 1030 Brussel
02 209 48 11
info@mutplus.be
DPO: herman.mennekens@mutplus.be

Artikel 6 – Duur, schorsing en einde van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst aangaande het gebruik van het e-Loket wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment beëindigen. De opzegging van het e-Loket door de gebruiker geschiedt met een brief gericht aan zijn ziekenfonds.

6.2. De LLM behoudt zich het recht onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging over te gaan tot de onderbreking of totale stopzetting van het e-Loket ten opzichte van een gegeven gebruiker, om gelijk welke reden die relevant blijkt te zijn en o.a. in de volgende gevallen: 

 • zes maanden nadat het activatiewachtwoord werd toegekend, geen gebruik werd gemaakt van het e-Loket.
 • wanneer een wachtwoord en/of activatiewachtwoord achtereenvolgens tien keer verkeerd werd ingevoerd.
 • wanneer blijkt dat de gebruiker zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verbintenissen in verband met het e-Loket niet naleeft.
 • wanneer een wettelijke en/of reglementaire bepaling of een uitvoerbare gerechtelijke beslissing het vereist.
 • wanneer voor de LLM de onderbreking nuttig of noodzakelijk blijkt voor de veiligheid van het systeem of om de belangen van de gebruiker of van de LLM te vrijwaren.
 • wanneer onderhouds-, verbeterings- of herstellingswerken van gelijk welke aard noodzakelijk zijn.
 • wanneer de gebruiker de LLM op de hoogte stelt (van het risico) van een misbruik of van een ongepast gebruik van het e-Loket, van zijn gebruikersnaam, zijn wachtwoord en/of zijn activatiewachtwoord.
 • in geval van ernstige aanwijzingen of vermoedens van fraude of misbruik in hoofde van de gebruiker.

Artikel 7 – Verbintenissen en aansprakelijkheid van de LLM

7.1. De verbintenissen van de LLM ten aanzien van de gebruiker in het kader van het e-Loket, o.a. wat betreft de toegang, beschikbaarheid, goede werking, bescherming en goede uitvoering, zijn middelenverbintenissen in het kader van een comfortdienst.

7.2. Teneinde de vertrouwelijkheid te vrijwaren van de persoonlijke verrichtingen uitgevoerd door de gebruikers op het e-Loket, heeft de LLM een veiligheidsstructuur uitgewerkt.

Deze staat er o.a. voor in dat de persoonlijke informatie uitgewisseld tussen de computer van de gebruiker en de Internetserver van de LLM gecodeerd is. Om toegang te verkrijgen tot dit soort verrichting, moet de gebruiker in het bezit zijn van zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het is dus essentieel deze codes niet mede te delen aan derden en ze op een veilige plaats te bewaren.

Deze beveiliging heeft tot doel derden te beletten de persoonlijke gegevens te raadplegen.  

7.3. De LLM zal in elk geval niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade in hoofde van de gebruiker of van gelijk welke derde voor het niet beschikbaar zijn van het e-Loket als gevolg van handelingen, fouten of technische gebreken, ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak.

7.4. Behoudens het geval van een opzettelijke of zware fout, zal de LLM niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gelijk welke schade in hoofde van de gebruiker of van een derde als gevolg van: 

 • een verzuim of fout begaan door de gebruiker zelf;
 • een probleem op het vlak van de authenticiteit, geloofwaardigheid aannemelijkheid of opportuniteit van de ontvangen vragen;
 • de onjuistheid van de informatie ontvangen via het e-Loket.

7.5. In alle gevallen waarbij de LLM aansprakelijk zou kunnen gesteld worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de werkelijk door de gebruiker zelf opgelopen materiële, lichamelijke schade. Zij wordt in geen geval uitgebreid tot morele schade, noch tot indirecte of afgeleide schade.

7.6. Indien de toegang tot het e-Loket volledig of gedeeltelijk wordt geweigerd voor de gebruiker, zal de LLM hem op zijn verzoek de redenen meedelen.

Artikel 8 – Verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld in het kader van het e-Loket zijn bestemd voor de uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de uitvoering van de diensten van de vrijwillige en aanvullende verzekeringen of ook nog om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. De wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 geeft aan de personen op wie deze informatie betrekking heeft, recht van toegang en wijziging. Elke bijkomende inlichting aangaande de verwerking van dit soort informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (dienst openbaar register), Regentstraat, 61 te 1000 Brussel.  

Artikel 9 – Verbintenissen en aansprakelijkheid van de gebruiker

9.1. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat :  

 • de gebruikersnaam en activatiewachtwoord en persoonlijk wachtwoord strikt persoonlijk zijn;
 • indien een derde in het bezit zou komen van de gebruikersnaam en/of het (activatie)wachtwoord van de gebruiker, zou deze derde eventueel gebruik kunnen maken van deze identificatie- en authentificatiewijzen, zonder dat de LLM in staat is dit op te sporen.

De LLM is er dus niet toe gehouden na te gaan of/en door wie de gerechtigde en toegepaste identificatie- en authentificatiewijzen worden uitgevoerd.  

9.2. Behalve in het geval van zware of opzettelijke fout begaan door de LLM, is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van elk ongepast gebruik of van elk misbruik van het e-Loket, ofwel door de gebruiker ofwel door derden. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe:  

 • deze identificatie- en authentificatiewijzen geheim te houden en ze in geval van foutief gebruik of bij twijfel van ongepast gebruik onmiddellijk te wijzigen.
 •  de gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van zijn wachtwoord en activeringswachtwoord vanaf de datum waarop hij ze in ontvangst neemt.
 •  de LLM onmiddellijk te verwittigen bij risico van misbruik of ongepast gebruik van het e-Loket en/of de identificatie- of authentificatiewijzen (verlies, diefstal, vervalsing) en/of wanneer een misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld.

Artikel 10 – Bewijs van de verrichtingen

Elke vraag tot uitvoering van een verrichting ontvangen door de LLM via het e-Loket wordt geacht te zijn uitgegaan van de gebruiker.

Het gebruik van een juiste gebruikersnaam en juist wachtwoord staat gelijk aan een elektronische overeenkomst en vormt als dusdanig het volledig, juridisch geldig en onweerlegbaar bewijs van de identiteit van de gebruiker, van zijn akkoord en van de overeenstemming tussen de inhoud van de door de gebruiker gecodeerde verrichtingen van de aanvragen ontvangen door de LLM.

Het wachtwoord en activatiewachtwoord worden beschouwd als bewijs van de uitgevoerde transacties en hebben voor alle verrichtingen via het e-Loket dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening indien dezelfde transactie niet elektronisch zou zijn uitgevoerd.  

Artikel 11 - Kosten

Het e-Loket wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de gebruikers. De verbindingskosten zijn echter wel steeds ten laste van de gebruiker.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen aangaande of als gevolg van het gebruik van het e-Loket van de LLM zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd geschillen te behandelen rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit het gebruik van het e-Loket van de LLM of van dit reglement.