Algemene voorwaarden van de LM-website

Introductie

De wettelijke opdracht van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten ("LLM") is het handhaven van de wet op de verplichte gezondheidszorg en de aansprakelijkheidsverzekering, door de terugbetaling van uitkeringen aan leden en zorgverleners en de betaling van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid. LLM biedt ook gratis en aanvullende verzekeringsdiensten.

Om deze missies uit te voeren, doet de LLM een beroep op de volgende regionale Liberale Mutualiteiten. (de ‘Ziekenfondsen’), hierna samen met de LLM aangeduid als de 'de Liberale Mutualiteiten’ of ‘LM’ of ‘wij’:

 • LM Plus
 • LM MUTPLUS.be
 • LM Oost-Vlaanderen
 • ML Henegouwen-Namen
 • ML Luik-Luxemburg
 • MOB Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
 • VMOB Hospitaal-Plus
 • RMOB BRUMUT
 • RMOB WALLOMUT

De contactgegevens van elke entiteit vindt je in punt 8.

 • 1. Wat vind je op onze website?

  De website www.lm.be geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteiten. Het is echter niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Ook voor de items over de ziekteverzekeringkunnen worden niet alle bepalingen vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij je ziekenfonds, hierboven vermeldt.

  Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteiten worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe diensten en voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld.

  Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.

 • 2. Verjaringstermijn voor het recht op interventie of terugbetaling

  Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.

 • 3. Enkel voor leden van de ziekenfondsen

  De diensten en voordelen op onze website richten zich tot de leden van het ziekenfonds, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij het ziekenfonds zijn aangesloten. Een voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering.

 • 4. Gezondheidsinformatie

  Alle gezondheidsinformatie vermeld op onze website is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van je huisarts of specialist. Voor vragen over je gezondheid dien je je steeds te richten tot je huisarts.

 • 5. Hyperlinks

  Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 • 6. Cookiebeleid

  Voor een vlot gebruik van de www.lm.be website maken wij gebruik van verschillende cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Zo moet je deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. Als je het cookiebeleid van het ziekenfonds of dat van de LLM wilt kennen, kan je dit raadplegen op deze pagina: cookiebeleid of door op onderstaande link te klikken:

 • 7. Auteursrechten

  Je kunt informatie vanop onze website gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits de bron wordt vermeld mag deze informatie ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het ziekenfonds.

 • 8. Externe verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

  In het kader van hun activiteiten verzamelen en gebruiken het ziekenfonds en de LLM informatie over natuurlijke personen die de www.lm.be website bezoeken. 

  Indien je de externe gegevensbeschermingsverklaring van het ziekenfonds of die van de LLM wenst te raadplegen, kan je deze rechtstreeks raadplegen op de website of door op de onderstaande link te klikken:

  Voor vragen, problemen of in te vullen formulieren, kan je best contact opnemen met je regionaal ziekenfonds, daar waar je dossier beheerd wordt. Stuur je ingevulde formulieren vooral niet naar de LLM, maar enkel naar je ziekenfonds. Hiervoor is je ziekenfonds bereikbaar via de contactpagina.

  Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, vind je hieronder de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van je Liberale Mutualiteit:

  LM MUTPLUS.be
  Koninginneplein 51-52
  1030 Brussel
  02 209 48 11
  DPO: herman.mennekens@mutplus.be

  LM Oost-Vlaanderen
  Brabantsdam 109
  9000 Gent
  09 223 19 76
  DPO: privacy.ov@lm.be

  LM Plus
  Kalkoven 22
  1730 Asse
  02 417 17 17
  PO: gdpr@lmplus.be

  ML Hainaut-Namur
  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  064 23 61 90 - 064 23 61 91
  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  081 23 18 23 - 081 24 10 37
  DPO: sec409@ml.be

  ML Liège-Luxembourg
  Rue de Bruxelles 174 G
  4340 Awans
  04 229 74 14
  DPO: DPD414@ml.be

  RMOB BRUMUT
  Koninginneplein 51-52
  1030 Brussel
  02 209 48 11
  DPO: herman.mennekens@mutplus.be

  VMOB Hospitaal-Plus
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 88 22
  DPO: dpo.vmob-sma@lm.be

  MOB Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 88 70
  DPO:

  RMOB WALLOMUT
  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  064 23 61 90 - 064 23 61 91
  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  081 23 18 23 - 081 24 10 37
  DPO: sec409@ml.be

  Landsbond van Liberale Mutualiteiten
  Livornostraat 25
  1050 Brussel
  02 542 86 00
  DPO: dpo.lm@lm.be

 • 9. Geschillen

  De website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

 • 10. Algemene voorwaarden voor het gebruik van het e-Loket van de Landsbond van Liberale Mutualiteit

  10.1 Definities

  In de onderstaande bepalingen worden de volgende termen als volgt opgevat:

  • LLM: de Landsbond van Liberale Mutualiteiten waarvan de zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Livornostraat 25.
  • e-Loket: het e-Loket is een geautomatiseerde dienst die het lid (die toegang heeft tot internet) de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en raadplegingen uit te voeren.
  • Gebruiker: : het lid van een ziekenfonds van de LLM, in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Activatiewachtwoord: eerste wachtwoord dat de gebruiker bij activering toegang zal verlenen tot het e-Loket.

  10.2 Toepassingsgebied
  Dit reglement van het e-Loket regelt de rechten en plichten voortvloeiend uit het gebruik van hete-Loket, zowel in hoofde van de gebruiker als in hoofde van de LLM.

  Door het aanvinken van het vakje voor "Ik verklaar mij akkoord met de Algemene Voorwaarden" tijdens de inschrijvingsprocedure, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dit reglement te aanvaarden.

  10.3 Voorwerp
  Het e-Loket is een geautomatiseerde dienst die het lid (dat toegang heeft tot internet) de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en daar verrichtingen en/of raadplegingen uit te voeren.

  In het kader van het e-Loket zullen de personen met ouderlijk gezag (titularis met personen ten laste) toegang kunnen krijgen tot het mutualistisch dossier van de kinderen jonger dan 16 jaar.

  Kinderen ouder dan 16 jaar dienen hiervoor volmacht te geven. Kinderen ouder dan 16 kunnen een eigen wachtwoord aanvragen en krijgen hiermee zelf toegang tot hun dossier. Wanneer je een wachtwoord aanvraagt krijgen de personen ten laste ouder dan 16 jaar automatisch een eigen wachtwoord toegestuurd. Om redenen die verband houden met de bescherming van hun persoonsgegevens, hebben zij de mogelijkheid om binnen de maand je toegang tot hun gegevens te laten blokkeren. Doen zij dit niet dan krijg je na één maand ook toegang tot hun gegevens.

  De LLM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het e-Loket.

  10.4 Registratieprocedure voor het e-Loket
  De inschrijving gebeurt via de site www.lm.be.

  Een gebruikersnaam en activatiewachtwoord worden per brief aan het lid opgestuurd.

  Na ontvangst van de door het lid ondertekende verklaring van toetreding, zal de toegang tot het e-Loket geactiveerd worden binnen de twee werkdagen.

  10.5 Toegang
  De gebruiker zal toegang krijgen tot het e-Loket zodra hij correct zijn gebruikersnaam (login) en activatiewachtwoord heeft ingevoerd. Na de invoering van het activatiewachtwoord, wijzigt de gebruiker dit in een persoonlijk wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden gebruikt voor de toegang tot de dienst, de identificatie en de authenticatie van de gebruiker en voor de validatie van de uitgevoerde transacties.

  De LLM behoudt zich het recht voor om de identificatie- en authenticatiewijzen waarover de gebruiker kan beschikken aan te passen aan de behoeften, opgelegd door de evolutie van de technologie en de veiligheidssystemen en ze in overeenstemming te brengen met de toekomstige wetgeving ter zake. Geen enkele wijziging zal aanleiding geven tot enige vergoeding ten laste van de LLM.

  Voor elke vraag of probleem in verband met het e -Loket, vragen wij contact op te nemen met je regionale ziekenfonds, waar je dossier wordt beheerd.

  10.6 Duur, opschorting en beëindiging van de overeenkomst
  De overeenkomst aangaande het gebruik van het e-Loket wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment beëindigen. De opzegging van het e-Loket door de gebruiker geschiedt met een brief gericht aan zijn ziekenfonds.

  De LLM behoudt zich het recht onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging over te gaan tot de onderbreking of totale stopzetting van het e-Loket ten opzichte van een gegeven gebruiker, om gelijk welke reden die relevant blijkt te zijn en o.a. in de volgende gevallen:

  • zes maanden nadat het activatiewachtwoord werd toegekend, geen gebruik werd gemaakt van het e­ Loket;
  • wanneer een wachtwoord en/of activatiewachtwoord achtereenvolgens tien keer verkeerd werd ingevoerd;
  • wanneer blijkt dat de gebruiker zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verbintenissen in verband met het e-Loket niet naleeft;
  • wanneer een wettelijke en/of reglementaire bepaling of een uitvoerbare gerechtelijke beslissing het vereist;
  • wanneer voor de LLM de onderbreking nuttig of noodzakelijk blijkt voor de veiligheid van het systeem of om de belangen van de gebruiker of van de LLM te vrijwaren;
  • wanneer onderhouds-, verbeterings- of herstellingswerken van gelijk welke aard noodzakelijk zijn;
  • wanneer de gebruiker de LLM op de hoogte stelt (van het risico) van een misbruik of van een ongepast gebruik van het e-Loket, van zijn gebruikersnaam, zijn wachtwoord en/of zijn activatiewachtwoord;
  • in geval van ernstige aanwijzingen of vermoedens van fraude of misbruik in hoofde van de gebruiker.

  ​​​​​​​​​​​​​​10.7 Verbintenissen en aansprakelijkheid van de LLM
  De verbintenissen van de LLM ten aanzien van de gebruiker in het kader van hete-Loket, o.a. wat betreft de toegang, beschikbaarheid, goede werking, bescherming en goede uitvoering, zijn middelenverbintenissen in het kader van een comfortdienst.

  Teneinde de vertrouwelijkheid te vrijwaren van de persoonlijke verrichtingen uitgevoerd door de gebruikers op hete-Loket, heeft de LLM een veiligheidsstructuur uitgewerkt.

  Deze staat er o.a. voor in dat de persoonlijke informatie uitgewisseld tussen de computer van de gebruiker en de internetserver van de LLM gecodeerd is. Om toegang te verkrijgen tot dit soort verrichting, moet de gebruiker in het bezit zijn van zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het is dus essentieel deze codes niet mede te delen aan derden en ze op een veilige plaats te bewaren.

  Deze beveiliging heeft tot doel derden te beletten de persoonlijke gegevens van een gebruiker te raadplegen.

  De LLM zal in elk geval niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade in hoofde van de gebruiker of van gelijk welke derde voor het niet beschikbaar zijn van het e-Loket als gevolg van handelingen, fouten of technische gebreken, ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak.

  Behoudens het geval van een opzettelijke of zware fout, zal de LLM niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gelijk welke schade in hoofde van de gebruiker of van een derde als gevolg van:

  • een verzuim of fout begaan door de gebruiker zelf;
  • een probleem op het vlak van de authenticiteit, geloofwaardigheid aannemelijkheid of opportuniteit van de ontvangen vragen;
  • de onjuistheid van de informatie ontvangen via hete-Loket.

  In alle gevallen waarbij de LLM aansprakelijk zou kunnen gesteld worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de werkelijk door de gebruiker zelf opgelopen materiële, lichamelijke schade. Zij wordt in geen geval uitgebreid tot morele schade, noch tot indirecte of afgeleide schade.

  Indien de toegang tot het e-Loket volledig of gedeeltelijk wordt geweigerd voor de gebruiker, zal de LLM hem op zijn verzoek de redenen meedelen.

  ​​​​​​​​​​​​​​10.8 Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het e-Loket
  De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld in het kader van het e-Loket zijn bestemd voor de uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de uitvoering van de diensten van de vrijwillige en aanvullende verzekeringen of ook nog om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Indien je de externe verklaring van LLM over de bescherming van persoonsgegevens wenst te raadplegen, kunt je deze rechtstreeks raadplegen op de website of door op de volgende link te klikken: .

  ​​​​​​​​​​​​​​10.9 Verbintenissen en aansprakelijkheid van de gebruiker
  De gebruiker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat:

  • de gebruikersnaam en wachtwoord strikt persoonlijk zijn;
  • indien een derde in het bezit zou komen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van de gebruiker, zou deze derde eventueel gebruik kunnen maken van deze identificatie- en authenticatiewijzen, zonder dat de LLM in staat is dit op te sporen.

  De LLM is er dus niet toe gehouden na te gaan of/en door wie de gerechtigde en toegepaste identificatie- en authenticatiewijzen worden uitgevoerd.

  Behalve in het geval van zware of opzettelijke fout begaan door de LLM, is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van elk ongepast gebruik of van elk misbruik van het e-Loket, ofwel door de gebruiker ofwel door derden. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe:

  • deze identificatie- en authenticatiewijzen geheim te houden en ze in geval van foutief gebruik of bij twijfel van ongepast gebruik onmiddellijk te wijzigen;
  • de gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van zijn wachtwoord en activeringswachtwoord vanaf de datum waarop hij ze in ontvangst neemt;
  • de LLM onmiddellijk te verwittigen bij risico van misbruik of ongepast gebruik van het
   e-Loket en/of de identificatie- of authenticatiewijzen (verlies, diefstal, vervalsing) en/of wanneer een misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld.

  ​​​​​​​10.10 Bewijs van de verrichtingen
  Elke vraag tot uitvoering van een verrichting ontvangen door de LLM via het e-Loket wordt geacht te zijn uitgegaan van de gebruiker.

  Het gebruik van een juiste gebruikersnaam en juist wachtwoord staat gelijk aan een elektronische overeenkomst en vormt als dusdanig het volledig, juridisch geldig en onweerlegbaar bewijs van de identiteit van de gebruiker, van zijn akkoord en van de overeenstemming tussen de inhoud van de door de gebruiker gecodeerde verrichtingen van de aanvragen ontvangen door de LLM.

  Het wachtwoord en activatiewachtwoord worden beschouwd als bewijs van de uitgevoerde transacties en hebben voor alle verrichtingen via het e-Loket dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening indien dezelfde transactie niet elektronisch zou zijn uitgevoerd.

  ​​​​​​​​​​​​​​10.11 Kosten
  Het e-Loket wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de gebruikers. De verbindingskosten zijn echter wel steeds ten laste van de gebruiker.

  ​​​​​​​​​​​​​​10.12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  ​​​​​​​Alle geschillen aangaande of als gevolg van het gebruik van het e-Loket van de LLM zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd geschillen te behandelen rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit het gebruik van het e-Loket van de LLM of van dit reglement.