Algemene voorwaarden van My LM

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van My LM van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 • Artikel 1 – Definities

  In de hierna uiteengezette bepalingen, dienen de volgende woorden als volgt begrepen te worden: 

  • LLM: Landsbond van Liberale Mutualiteiten waarvan de zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Livornostraat 25.
  • My LM: My LM is een geautomatiseerde dienst die het lid (die toegang heeft tot internet) de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en raadplegingen uit te voeren.
  • Gebruiker: het lid van een ziekenfonds van de LLM dat zich geregistreerd heeft in My LM.
 • Artikel 2 – Toepassingsgebied

  Dit reglement van My LM regelt de rechten en plichten voortvloeiend uit het gebruik van My LM, zowel in hoofde van de gebruiker als in hoofde van de LLM.

  Door het aanvinken van de checkbox voor "Ik aanvaard de voorwaarden" tijdens de inschrijvingsprocedure, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dit reglement te aanvaarden.

 • Artikel 3 – Voorwerp

  My LM is een geautomatiseerde dienst die het lid (dat toegang heeft tot internet) de mogelijkheid biedt informatie te bekomen in verband met zijn mutualistisch dossier en aldaar verrichtingen en/of raadplegingen uit te voeren.

  Titularissen met personen ten laste krijgen toegang tot het My LM-dossier van die personen ten laste jonger dan 18 jaar. De personen ten laste jonger dan 18 jaar die zich ten persoonlijke titel geregistreerd hebben op My LM kunnen deze toegang voor de titularis expliciet ongedaan maken.

  Titularissen met personen ten laste ouder dan 18 jaar hebben geen toegang tot het My LM-dossier van deze personen ten laste. Personen ten laste ouder dan 18 jaar die zich ten persoonlijke titel geregistreerd hebben op My LM kunnen deze toegang wel expliciet geven in My LM.

  De LLM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan My LM. 

 • Artikel 4 – Procedure van inschrijving bij My LM

  De inschrijving gebeurt via de site. Een lid kan zich inschrijven door middel van:

  • een lidnummer of rijksregisternummer;
  • een mail of sms die verstuurd wordt naar het mailadres resp. gsm-nummer in het ziekenfondsdossier van de gebruiker.
 • Artikel 5 - Toegang

  Als onderdeel van de inschrijving in My LM dient de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen voor de toegang tot de dienst.

  De toegang tot de dienst is ook mogelijk via de digitale sleutels van CSAM, de toegangspoort tot de diensten van de overheid.

  De LLM behoudt zich het recht voor om de identificatie- en authentificatiewijzen waarover de gebruiker kan beschikken aan te passen aan de behoeften, opgelegd door de evolutie van de technologie en de veiligheidssystemen en ze in overeenstemming te brengen met de toekomstige wetgeving ter zake. Geen enkele wijziging zal aanleiding geven tot enige vergoeding ten laste van de LLM.

  Voor elke vraag of probleem in verband met My LM, vragen wij contact op te nemen met je ziekenfonds, d.w.z. daar waar je dossier wordt beheerd.

  LM Plus
  Kalkoven 22
  1730 Asse
  T 02 417 17 17
  info@lmplus.be

  LM Oost-Vlaanderen
  Brabantdam 109
  9000 Gent
  T 09 223 19 76
  info.ov@lm.be

  LM MUTPLUS.be
  Koninginneplein 51-52
  1030 Brussel
  T 02 209 48 11 – F 02 219 01 54
  info@mutplus.be

  ML Hainaut-Namur
  Centre de gestion de La Louvière
  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière
  T 064 23 61 90 – F 064 23 61 91
  contact@mut409.be

  Centre de gestion de Namur
  Rue Bas de la Place 35
  5000 Namur
  T 081 23 18 23 – F 081 24 10 37
  contact@mut409.be

  ML Liège-Luxembourg
  Rue de Hermée 177 D
  4040 Herstal
  T 0800 14 448 – F 04 253 22 02
  secretariat@libramut.be

  ML Liège-Luxembourg
  Rue Dupont 14
  6900 Marche-en-Famenne
  02 329 30 00
  contact414@ml.be

   

   

 • Artikel 6 – Duur, schorsing en einde van de overeenkomst

  6.1. De overeenkomst aangaande het gebruik van My LM wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk moment beëindigen. De opzegging van My LM door de gebruiker geschiedt met een brief gericht aan zijn ziekenfonds.

  6.2. De LLM behoudt zich het recht onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging over te gaan tot de onderbreking of totale stopzetting van My LM ten opzichte van een gegeven gebruiker, om gelijk welke reden die relevant blijkt te zijn en o.a. in de volgende gevallen:  

  • wanneer blijkt dat de gebruiker zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verbintenissen in verband met My LM niet naleeft;
  • wanneer een wettelijke en/of reglementaire bepaling of een uitvoerbare gerechtelijke beslissing het vereist;
  • wanneer voor de LLM de onderbreking nuttig of noodzakelijk blijkt voor de veiligheid van het systeem of om de belangen van de gebruiker of van de LLM te vrijwaren;
  • wanneer onderhouds-, verbeterings- of herstellingswerken van gelijk welke aard noodzakelijk zijn;
  • wanneer de gebruiker de LLM op de hoogte stelt (van het risico) van een misbruik of van een ongepast gebruik van My LM, van zijn gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord;
  • in geval van ernstige aanwijzingen of vermoedens van fraude of misbruik in hoofde van de gebruiker.
 • Artikel 7 – Verbintenissen en aansprakelijkheid van de LLM

  7.1. De verbintenissen van de LLM ten aanzien van de gebruiker in het kader van My LM, o.a. wat betreft de toegang, beschikbaarheid, goede werking, bescherming en goede uitvoering, zijn middelenverbintenissen in het kader van een comfortdienst.

  7.2. Teneinde de vertrouwelijkheid te vrijwaren van de persoonlijke verrichtingen uitgevoerd door de gebruikers op My LM, heeft de LLM een veiligheidsstructuur uitgewerkt.

  Deze staat er o.a. voor in dat de persoonlijke informatie uitgewisseld tussen de computer van de gebruiker en de Internetserver van de LLM gecodeerd is. Om toegang te verkrijgen tot dit soort verrichting, moet de gebruiker in het bezit zijn van zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het is dus essentieel deze codes niet mede te delen aan derden en ze op een veilige plaats te bewaren.

  Deze beveiliging heeft tot doel derden te beletten de persoonlijke gegevens te raadplegen.   

  7.3. De LLM zal in elk geval niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade in hoofde van de gebruiker of van gelijk welke derde voor het niet beschikbaar zijn van My LM als gevolg van handelingen, fouten of technische gebreken, ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak.

  7.4. Behoudens het geval van een opzettelijke of zware fout, zal de LLM niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gelijk welke schade in hoofde van de gebruiker of van een derde als gevolg van:  

  • een verzuim of fout begaan door de gebruiker zelf; 
  • een probleem op het vlak van de authenticiteit, geloofwaardigheid aannemelijkheid of opportuniteit van de ontvangen vragen;
  • de onjuistheid van de informatie ontvangen via My LM.

  7.5. In alle gevallen waarbij de LLM aansprakelijk zou kunnen gesteld worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de werkelijk door de gebruiker zelf opgelopen materiële, lichamelijke schade. Zij wordt in geen geval uitgebreid tot morele schade, noch tot indirecte of afgeleide schade.

  7.6. Indien de toegang tot My LM volledig of gedeeltelijk wordt geweigerd voor de gebruiker, zal de LLM hem op zijn verzoek de redenen meedelen.

 • Artikel 8 – Verwerking van persoonlijke gegevens

  De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld in het kader van My LM zijn bestemd voor de uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de uitvoering van de diensten van de vrijwillige en aanvullende verzekeringen of ook nog om de gebruiker op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties.

  De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werd gepubliceerd op 5 september 2018 en integreert de beginsels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vind je alle inlichtingen m.b.t. je rechten en beperkingen bij de verwerking van je persoonsgegevens.

 • Artikel 9 – Verbintenissen en aansprakelijkheid van de gebruiker

  9.1. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat de gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord strikt persoonlijk zijn. Indien een derde in het bezit zou komen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van de gebruiker, zou deze derde eventueel gebruik kunnen maken van deze identificatie- en authentificatiewijzen, zonder dat de LLM in staat is dit op te sporen.

  De LLM is er dus niet toe gehouden na te gaan of/en door wie de gerechtigde en toegepaste identificatie- en authentificatiewijzen worden uitgevoerd.   

  9.2. Behalve in het geval van zware of opzettelijke fout begaan door de LLM, is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van elk ongepast gebruik of van elk misbruik van My LM, ofwel door de gebruiker ofwel door derden. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe:   

  • deze identificatie- en authentificatiewijzen geheim te houden en ze in geval van foutief gebruik of bij twijfel van ongepast gebruik onmiddellijk te wijzigen;
  • de gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van zijn wachtwoord;
  • de LLM onmiddellijk te verwittigen bij risico van misbruik of ongepast gebruik van My LM en/of de identificatie- of authentificatiewijzen (verlies, diefstal, vervalsing) en/of wanneer een misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld.
 • Artikel 10 – Bewijs van de verrichtingen

  Elke vraag tot uitvoering van een verrichting ontvangen door de LLM via My LM wordt geacht te zijn uitgegaan van de gebruiker.

  Het gebruik van een juiste gebruikersnaam en juist wachtwoord staat gelijk aan een elektronische overeenkomst en vormt als dusdanig het volledig, juridisch geldig en onweerlegbaar bewijs van de identiteit van de gebruiker, van zijn akkoord en van de overeenstemming tussen de inhoud van de door de gebruiker gecodeerde verrichtingen van de aanvragen ontvangen door de LLM.

  Het wachtwoord wordt beschouwd als bewijs van de uitgevoerde transacties en heeft voor alle verrichtingen via My LM dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening indien dezelfde transactie niet elektronisch zou zijn uitgevoerd.   

 • Artikel 11 - Kosten

  My LM wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de gebruikers. De verbindingskosten zijn echter wel steeds ten laste van de gebruiker. 

 • Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Alle geschillen aangaande of als gevolg van het gebruik van My LM van de LLM zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd geschillen te behandelen rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit het gebruik van My LM van de LLM of van dit reglement. 

Bijzondere voorwaarden voor e-facturatie in je My LM inbox

 • Voorwerp

  E-facturatie geeft de leden van LM (hierna 'de leden') toegang tot hun factuurgegevens, zodat zij hun kosten en hun budget kunnen beheren en analyseren.

 • Aansprakelijkheid

  Behoudens een opzettelijke overtreding en/of verplichtende wettelijke bepalingen tot het tegendeel, wijst LM elke aansprakelijkheid af voor elk verlies of elke (directe, indirecte, materiële, immateriële enz.) schade in verband met:

  • de juistheid en de samenhang van de beschikbare gegevens in e-facturatie met de gegevens in de officiële documenten die het lid voor of tijdens het gebruik van My LM ontvangt
  • en de periode die verstrijkt tussen de uitvoering van een transactie en de toegankelijkheid van de transactiegegevens via de e-facturatie
 • Procedure, activering en deactivering

  De e-facturatie is automatisch geactiveerd voor leden met een My LM account. Het lid kan deze optie op elk ogenblik deactiveren via My LM.

 • Vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy

  Het lid van LM kan zijn factuurgegevens elektronisch raadplegen. E-facturatie geeft het lid de mogelijkheid om de officiële factuur die aan zijn klantnummer bij LM gekoppeld is en die uit het factuursysteem van LM afkomstig is, online te raadplegen en af te drukken.

  Het betreft meer bepaald de volgende elementen:

  • de factuurgegevens van de openstaande facturen (het lid kan deze gegevens downloaden)
  • de details van de op de laatste factuur aangerekende prestaties (het lid kan deze gegevens downloaden)

  LM zal geen duplicaten op papier leveren van de elektronische facturen. De algemene voorwaarden voor de gebruikers van de websites van LM zijn eveneens van toepassing.

 • Activering

  De e-facturatie wordt automatisch geactiveerd bij het aanmaken van een My LM account. Bij activatie zal het lid geen facturen op papier meer ontvangen.

 • Aansprakelijkheid

  Het onderhoud en de ontwikkeling van de factuursystemen kunnen ertoe leiden dat LM de dienst e-facturatie beperkt of opschort. LM verbindt zich ertoe de duur van deze beperking of opschorting te beperken tot de strikt noodzakelijke duur voor de uitvoering van de werken. Het zal de leden op elke gepaste wijze informeren.

 • Melding van factuur

  Wanneer op de e-facturatie een factuur beschikbaar is, zal LM dat melden aan het lid met het middel of de middelen die het lid tijdens zijn inschrijving heeft gekozen. De leden die e-facturatie via My LM hebben geactiveerd, ontvangen een melding op het e-mailadres dat zij tijdens hun inschrijving op My LM hebben opgegeven. Zodra de e-facturatie geactiveerd is, kan het lid dit e-mailadres wijzigen via 'My Settings' in My LM. De melding kan ook uitgeschakeld worden in My LM.

 • Algemene bepalingen

  Het lid ziet toe op de correct invoer en de update van zijn e-mailadres. Het lid verbindt zich ertoe om de dienst e-facturatie van LM en het e-mailadres en/of het gsm-nummer dat hij in het kader van de e-facturatie heeft verstrekt regelmatig en proactief te raadplegen om de beschikbaarheid van facturen te controleren. De facturen moeten worden betaald voor de datum die erop wordt vermeld, ongeacht of de klant de elektronische meldingen over de facturen wel of niet heeft ontvangen, geopend of gelezen. De betalingsmodaliteiten en de aanmaningsprocedures volgens de voorwaarden die gelden voor de geleverde producten/diensten blijven ongewijzigd van toepassing.

 • Duur en opzegging

  LM en het lid kunnen de dienst e-facturatie van My LM op elk ogenblik opzeggen. De opzegging houdt in dat de klant weer facturen op papier zal ontvangen. De opzegging doet geenszins afbreuk aan de rechten van LM op de betaling van de openstaande facturen. LM behoudt zich het recht voor om deze specifieke voorwaarden te wijzigen. Het verbindt zich ertoe om dit 15 werkdagen voor de wijzigingen van kracht worden via elk gepast middel aan het lid mee te delen.

 • Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de My LM inbox

  De Inbox is een elektronische brievenbus waarin je als lid van LM op een gecentraliseerde en beveiligde wijze documenten van LM kunt ontvangen. De Inbox is bedoeld om alle interacties met de leden op één plaats te verzamelen en afdrukken op papier te beperken. Je zal dus geen correspondentie via de post meer ontvangen (indien het alternatief mogelijk is). De Inbox is een dienst die wordt aangeboden aan alle leden die aangesloten zijn bij de Verplichte Verzekering, de aanvullende diensten of om het even welk facultatief verzekeringsproduct. Je kan de Inbox op elk ogenblik activeren of deactiveren op 'My Settings' in My LM.

 • Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de elektronische handtekening

  De berichten die via het informatiesysteem van de gebruiker worden verstuurd met gebruikmaking van het handtekeningcertificaat van de elektronische identiteitskaart, gaan vergezeld van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

  De elektronische handtekening is een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en aantoont dat de inhoud van de akte zijn integriteit heeft behouden. Deze definitie voldoet aan de eis van een handtekening die een onderhandse akte dezelfde bewijskracht geeft als de authentieke akte.

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle berichten die via het informatiesysteem worden verstuurd en vergezeld gaan van een elektronische handtekening dezelfde bewijskracht hebben als een onderhandse akte in de betekenis van het Burgerlijk Wetboek.

  De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat alle informatie in verband met deze berichten blijvend door de leveranciers van het informatiesysteem wordt bewaard en niet kan worden gewijzigd. De informatie heeft dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte in de betekenis van het Burgerlijk Wetboek, tot bewijs van het tegendeel.

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de door middel van zijn elektronische identiteitskaart aangebrachte handtekening de zijne is. In het geval van misbruik, verlies of diefstal moet de gebruiker de bevoegde politiediensten op de hoogte brengen en voor zover mogelijk LM waarschuwen.

Ontdek je digitale ziekenfonds My LM!

Geen tijd om je te verplaatsen naar een kantoor of contact op te nemen met je ziekenfonds?
Raadpleeg en beheer je eigen digitale dossier via ons nieuwe platform My LM.

My LM mock-up login op laptop