Verkiezingen voor de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be

Kiezer deponeert brief in verkiezingsbus

Oproep tot kandidaatstelling

1. Waarover gaat het ?

In toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, moeten de algemene vergaderingen en de raden van bestuur in 2022 volledig vernieuwd worden. De leden en hun personen ten laste die aan de voorwaarden voldoen zullen in de loop van de maand mei 2022 kunnen deelnemen aan de mutualistische verkiezingen die door hun ziekenfonds worden georganiseerd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij zich kandidaat stellen voor de algemene vergadering van het ziekenfonds.

De vertegenwoordigers van deze algemene vergadering kiezen de bestuurders in de raad van bestuur van het ziekenfonds.

Kiezer deponeert brief in verkiezingsbus

2. Wie is stemgerechtigd ?

De leden en hun personen ten laste die deel wensen te nemen aan de verkiezingen voor de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • moet men lid zijn van het ziekenfonds of de hoedanigheid van persoon ten laste van een lid ervan hebben ;
 • moet men meerderjarig of ontvoogd zijn ;
 • moet men zijn woonplaats in België hebben ;
 • wanneer het een lid betreft moet dit lid, op het ogenblik van de afsluiting van de kiezerslijst bij het ziekenfonds in regel zijn met de bijdragen aanvullende diensten” ;
 • wanneer het een persoon ten laste betreft, moet het lid van wie deze persoon ten laste is, op het ogenblik van de afsluiting van de kiezerslijst, in regel zijn met de bijdragen “aanvullende diensten” van het ziekenfonds.

 

3. Wie kan zich kandidaat stellen voor een mandaat in de algemene vergadering van het ziekenfonds ?

De kandidaten moeten aan de volgende verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen:

 • stemgerechtigd zijn zoals vermeld in voornoemd punt 2 ;
 • van goed gedrag en zeden zijn ;
 • sedert tenminste twee jaar aangesloten zijn bij het ziekenfonds op de datum van oproep tot kandidaatstelling. De aansluitingsperiode bij een ander ziekenfonds dat met het ziekenfonds gefuseerd heeft wordt meegeteld ;
 • op het ogenblik van de afsluiting van de kiezerslijst in regel zijn met de “aanvullende diensten” van het ziekenfonds ;
 • geen personeelslid zijn van het ziekenfonds ;
  Als personeelslid wordt aanzien hij of zij die bij de voornoemde organisaties actief in dienst of bruggepensioneerde is en er een bezoldiging of vergoeding ontvangt die onderworpen is aan de RSZ.
 • niet zelf zijn ontslag hebben ingediend of ontslagen zijn geweest als personeelslid van het ziekenfonds, van de landsbond of van een maatschappij van onderlinge bijstand opgericht in de schoot van de landsbond omwille van ernstige tekortkoming of omwille van daden die werden verricht en die van aard zijn de belangen van het ziekenfonds, van een maatschappij van onderlinge bijstand opgericht in de schoot van de landsbond of van de landsbond te schaden.

Een lid kan slechts kandidaat zijn in de kiesomschrijving waaronder hij ressorteert.
De woonplaats van het lid bepaalt tot welke kiesomschrijving het lid behoort.

Hieronder vindt u de verschillende kiesomschrijvingen :

 • Provincie Waals-Brabant en provincie Luik
 • Provincie Henegouwen en provincie Namen en provincie Luxemburg
 • Provincie Vlaams-Brabant en provincie Limburg
 • Provincie Oost-Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen en provincie Antwerpen
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

​​​​​​​​​​​​​​

4. Hoe kan men zich kandidaat stellen ?

Dit bericht geldt als oproep tot de kandidaten

De leden en de personen ten laste die zich kandidaat wensen te stellen om te zetelen in de ALGEMENE VERGADERING van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be dienen hun kandidatuur UITERLIJK OP 30 NOVEMBER 2021 per aangetekende brief te richten tot :

DE LIBERALE MUTUALITEIT MUTPLUS.be
T.a.v. de heer Voorzitter
Koninginneplein 51-52
1030 BRUSSEL

De poststempel zal als bewijs dienen.

Het mandaat van lid van de algemene vergadering is niet bezoldigd.
 

5. Beoordeling van de kandidaturen

De Voorzitter van het ziekenfonds zal de kandidaturen beoordelen op basis van de verkiesbaarheidsvoorwaarden. De afgewezen kandidaten zullen uiterlijk op 31 december 2021 per aangetekende brief verwittigd worden van de gemotiveerde weigering hen op de definitieve kandidatenlijst te plaatsen.

 

Klachten of betwistingen kunnen bij aangetekend schrijven worden voorgelegd aan :

DE CONTROLEDIENST VAN ZIEKENFONDSEN EN LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN
T.a.v. de heer Voorzitter

Sterrenkundelaan 1
1210 BRUSSEL

Let wel : binnen de 10 werkdagen volgend op de datum waarop de door u betwiste beslissing is ingetreden!

Tot zover onze nuttige informatie betreffende de eerste fase van de mutualistische verkiezingen. In de eerstvolgende nummers van 2022 gaan we dieper in op de tweede fase, m.n. de mededeling van de definitieve kandidatenlijsten en de praktische gegevens in verband met de eigenlijke stemverrichtingen.​​​​​​​