Factureren via derdebetaler

Informatie voor huisartsen

Voor welke verstrekkingen of patiënten kun je factureren via de derdebetaler?

De hierna vermelde patiënten die je vragen om de derdebetaler toe te passen en je een recent (blauw) kleefbriefje van het ziekenfonds afgeven:
 • Alle patiënten (bepaalde verstrekkingen)

  • Het globaal medisch dossier (code 102771).
  • De preventiemodule (code 102395).
  • Het gebruik van de diabetespas (Code 102852).
  • En bovendien, indien de derdebetaler toegepast wordt voor de verstrekking 102771 of 102395, MOET HET VERPLICHT TOEGEPAST WORDEN voor de raadpleging of het huisbezoek waarbij de rechthebbende je gevraagd heeft om zijn GMD te beheren of zijn preventiemodule te overlopen.
  • Voor de technische handelingen indien je het toepast op al je patiënten en indien je geconventioneerd bent.
  • Voor de huisbezoeken en raadplegingen die je uitvoert in het kader van een wachtdienst van de huisartsenkring (je moet op het borderel of op een document bijgevoegd aan het getuigschrift “KB 8 juli 2002” toevoegen).
  • Overleden of comapatiënt (je moet op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermelden: “Stelsel van de derdebetaler: art. 6, 4°, KB van 10/10/1986”).
 • Bepaalde patiënten (alle verstrekkingen)

  • Rechthebbenden in een occasionele individuele financiële noodsituatie : (je moet een verklaring toevoegen aan het getuigschrift (model van getuigschrift)
  • Rechthebbenden verhoogde verzekeringstegemoetkoming (recent kleefbriefje van het ziekenfonds).
  • Gerechtigden en de personen te hunnen laste die vrijgesteld zijn van bijdrageplicht ingevolge artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet, omdat het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan het bedrag van het leefloon (getuigschrift van het ziekenfonds of eID lezen).
  • Rechthebbenden die voor het toepassen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecontroleerde werklozen zijn, die sedert ten minste zes maanden de hoedanigheid hebben van volledig werkloze als bedoeld in de reglementering betreffende de werkloosheid en in de zin van laatstgenoemde reglementering, de hoedanigheid hebben van werknemer met gezinslast of van alleenstaande, alsmede de personen die te hunnen laste zijn (getuigschrift van het ziekenfonds of eID lezen ).
  • Rechthebbenden die voldoen aan de medisch-sociale voorwaarden om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag en de personen die te hunnen laste zijn (getuigschrift van het ziekenfonds of eID lezen).
 • Er zijn meerdere manieren om uit te maken of een patiënt recht heeft op de sociale derdebetaler:

  • Het (blauwe) kleefbriefje waarop de code gerechtigde eindigt op “1” (enkel voor de rechthebbenden verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
  • De kaart van de derdebetaler of het papieren getuigschrift afgeleverd door het ziekenfonds aan de patiënt, dat vermeldt dat het stelsel van de derdebetaler kan toegepast worden.
  • De eID lezen. Indien de waarde van de code = 1, heeft de patiënt recht op de derdebetaler.
  • Voor personen in een individuele financiële noodsituatie moet je een attest invullen dat vermeldt dat de patiënt je verklaard heeft dat hij zich in een situatie bevindt die recht geeft op de toepassing van de derdebetaler.